Α’ Τάξη

Τάξη A’  2018-19 Σύνολο Αγόρια  Κορίτσια
Α – Α1 24 10 14
Α – Α2 22 10 12
Α – Α3 23 9 14
Α – Α4 22 12 10
Α – Α5 20 11 9
Α – Α-ΕΠΙΛ ΓΕΩΛ.
ΔΙΑΧ. ΦΥΣ. ΠΟΡΩΝ 1
24 10 14
Α – Α-ΕΠΙΛ ΚΑΛΛ.ΠΑΙΔΕΙΑ-
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 2
22 10 12
Α – Α-ΕΠΙΛ ΚΑΛΛ.ΠΑΙΔΕΙΑ-
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 3
18 9 14
Α – Α-ΕΠΙΛ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 4 21 12 10
Α – Α-ΕΠΙΛ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 5 25 11 9
Γενικό Σύνολο 111 52 59